Organiziranost

Najvišji organ LZS je občni zbor, ki je zbor vseh članic LZS. Za uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS skrbi upravni odbor. Delovna telesa upravnega odbora so: komisija Mladi in lovstvo, komisija za finančno in gospodarsko področje, komisija za izobraževanje, komisija za lovski informacijski sistem, komisija za lovsko kinologijo, komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi, komisija za lovsko strelstvo in strelsko orožje, komisija za mednarodne odnose, komisija za organizacijska in pravna vprašanja, komisija za priznanja in odlikovanja, komisija za upravljanje z divjadjo, strokovno-znanstveni svet, uredniški odbor LZS za založništvo. Nadzorni odbor nadzira delo organov LZS, o svojem delu in ugotovitvah poroča občnemu zboru, o svojih ugotovitvah pa sproti obvešča tudi upravni odbor. Razsodišče odloča o ravnanju članice LZS, ki ni v skladu s cilji in nalogami LZS, in o ravnanju, ki pomeni hujšo kršitev članskih obveznosti, pristojno pa je tudi za reševanje sporov med članicami, kadar se s tem strinjajo vsi udeleženci v sporu. Odbor etičnega kodeksa je vrhovno častno razsodišče za lovstvo, ki skrbi za uveljavljanje pravil Etičnega kodeksa slovenskih lovcev v praksi.

Organigram