Upravni odbor

Upravni odbor skrbi za uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS. Upravni odbor sestavljajo predsednik LZS in člani upravnega odbora. Število članov upravnega odbora se spreminja glede na število volilnih okolišev in število članov članic v volilnem okolišu. Člane upravnega odbora voli občni zbor tako, da je zagotovljena teritorialna zastopanost lovskih družin, upravljavk lovišč, z vseh območij Republike Slovenije. Druge članice sodelujejo v postopku kandidiranja in volitev v volilnem okolišu, kjer imajo sedež. Članice so razdeljene v volilne okoliše, ki jih določi pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS tako, da volilni okoliš zavzema v naravi zaokroženo teritorialno območje, praviloma območje ene območne ZLD/LZ, tako da šteje praviloma najmanj petsto članov lovskih družin, upravljavk lovišč v Republiki Sloveniji. Meje volilnega okoliša potekajo po mejah lovišč, določenih s podzakonskim predpisom. V volilnem okolišu z do 1000 člani lovskih družin, upravljavk lovišč, se voli enega člana, v volilnem okolišu od 1001 do 2000 članov lovskih družin, upravljavk lovišč, se voli dva člana, v volilnem okolišu z več kot 2000 člani lovskih družin, upravljavk lovišč, pa se voli tri člane upravnega odbora.

Predsednik LZS

mag. Srečko Felix Krope

E-pošta: srecko.krope@siol.net

Srečko Felix Krope, po osnovni izobrazbi policist, je bil vso svojo delovno kariero zaposlen v Policiji na različnih delovnih mestih: bil je policist, komandir policijske postaje, inšpektor različnih stopenj na različnih ravneh, direktor Policijske uprave, poveljnik specialne enote, nazadnje je delal v službi generalnega direktorja Policije. Ukvarjal se je z organiziranjem in vodenjem policijskih enot, policijskimi pooblastili, praktičnim postopkom policistov, borilnimi veščinami, napadi na policiste, sodnim izvedenstvom za JU-JITSU in praktične postopke policije, s pritožbami zoper postopke policije in psihosocialno pomočjo policistom. Za izvajanje varnih policijskih postopkov je napisal več različnih del, kot so učbenik in priročniki, ter objavil posamezne članke in analize s področja napadov in varnih policijskih postopkov. Po končani takratni Kadetski šoli za miličnike leta 1981 je nadaljeval študij ob delu in najprej končal Višjo šolo za socialne delavce (1988), nadaljeval študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, kjer je leta 1995 diplomiral in leta 1997 magistriral z nalogo z naslovom Standardizacija in tipizacija policijskih postopkov kot pogoj za kakovost policijskih storitev. Leta 2012 je zagovarjal doktorsko disertacijo na isti fakulteti z naslovom Izdelava organizacijskega modela za upravljanje s kaznivimi dejanji napadov na policiste. Je habilitiran višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede pri predmetu Organizacija in delovanje policije. S Fakulteto za varnostne vede sodeluje že od leta 1995. Je avtor in soavtor različnih člankov s področja dela policije. Je aktiven v okviru panožne športne zveze, na področju dela nevladnih organizacij s področja okolja in varstva narave. Predsednik LZS je od leta 2008, prej je bil član različnih delovnih skupin v okviru LZS, član predavateljskega aktiva OLZ Ptuj - Ormož, predsednik komisije za lovskočuvajske izpite, sodni izvedenec za pooblastila lovskega čuvaja.

Podpredsednik LZS, odgovoren za delo strokovne službe

mag. Lado Bradač

E-pošta: ladobradac@gmail.com

Podpredsednik LZS, odgovoren za delo organov in komisij

Ivan Malešič

E-pošta: i.malesic@gmail.com

 

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • sklepa o sklicu občnega zbora,
 • obravnava in sprejme letni načrt dela in finančni načrt za njegovo izvedbo,
 • določi letni članski prispevek,
 • upravlja s premoženjem LZS,
 • pripravi predlog pravil LZS ter spremembe in dopolnitve,
 • občnemu zboru predlaga v sprejem splošne akte LZS iz njegove pristojnosti,
 • predlaga sprejem lovskih družin in lovskih društev, ki ne upravljajo z loviščem, drugih društev ali zvez, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in varstvom narave, če njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji LZS, ter njihovo morebitno izključitev,
 • sprejema druge splošne akte LZS,
 • sprejema poslovnik o svojem delu,
 • določa programsko zasnovo glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice in drugih medijev,
 • imenuje glavnega in odgovornega urednika glasila Lovec, člane uredniškega odbora glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice, spletne strani in drugih medijev, vse s štiriletnim mandatom,
 • izbere direktorja Strokovne službe LZS na predlog predsednika LZS,
 • imenuje stalne in občasne komisije in delovna telesa,
 • nadzoruje delo komisij, izvajanje letnega programa LZS in porabo sredstev,
 • podeljuje priznanja in odlikovanja v skladu s posebnim pravilnikom,
 • opravlja druge naloge po sklepih občnega zbora,
 • razpiše volitve organov LZS in predsednika LZS najpozneje v roku šest mesecev pred iztekom mandata,
 • odloča o pritožbah zoper sklep predsednika LZS o zavrnitvi vloge za izdajo in o preklicu lovske izkaznice.

Člani upravnega odbora

Belhar, Peter
volilni okoliš Gorenjska
peter.belhar@gmail.com

Božič, Darko
volilni okoliš Posavje
d.bozic@tpv.si

mag. Bradač, Lado
volilni okoliš Ljubljana
ladobradac@gmail.com

Breitenberger, Bojan
volilni okoliš Idrija
bojan.breitenberger@kabelnet.net

Cmrečnjak, Štefan
volilni okoliš Maribor
amabilis@triera.net

mag. Čarga, Dolores
volilni okoliš Gornje Posočje
dolorescarga@gmail.com

Čubej, Dušan
volilni okoliš Gorica
dusancub@gmail.com

Dragan, Alojz
volilni okoliš Novo mesto
alojz.dragan@gmail.com

Gselman, Marjan
volilni okoliš Maribor
marjan.gselman@gmail.com

Holc, Anton
volilni okoliš Prlekija
holc.anton@siol.net

Jarc, Franc
volilni okoliš Novo mesto
franc.jarc@guest.arnes.si

mag. Klemenc, Aleš
Postojnsko-Bistriški volilni okoliš
ales.klemenc@studioproteus.si

dr. Kos, Ivan
volilni okoliš Kočevje
ivan.kos@bf.uni-lj.si

Krivec, Janez
volilni okoliš Posavje
jani.krivec@gmail.com

mag. Krope, Srečko Felix
predsednik LZS
srecko.krope@siol.net

Lah, Tomaž
volilni okoliš Ptuj - Ormož
tomlah64@gmail.com

Leskovec, Dušan
volilni okoliš Koroška
dusan.leskovec@gov.si

Lešnik, Maksimilijan
volilni okoliš Maribor
maks.lesnik@amis.net

Lukančič, Anton
volilni okoliš Ljubljana
tonejc@siol.net

Malešič, Ivan
volilni okoliš Zasavje
i.malesic@gmail.com

Mastnak, Zdravko
volilni okoliš Celje
skzld.celje@siol.net

Prodan, Vedran
volilni okoliš Koper
vedran.prodan@gmail.com

Reberšak, Avgust
volilni okoliš Celje
avgust.rebersak@gmail.com

Rituper, Ludvik
volilni okoliš Prekmurje
ludvik.rituper@siol.net

Saksida, Kazimir
volilni okoliš Gorica
ksaksida@siol.net

Štrekelj, Radovan
Brkinsko-Kraški volilni okoliš
rado.strekelj@gmail.com

Šumak, Janez
volilni okoliš Celje
janez.sumak@gmail.com

mag. Trafela, Emilijan
volilni okoliš Ptuj - Ormož
emtrafela@gmail.com

Trotovšek, Tomaž
volilni okoliš Zasavje
tomaz.trotovsek@gmail.com

Urbas, Mirko
volilni okoliš Notranjska
zld.notranjske@gmail.com

Vrabič, Gregor
volilni okoliš Koroška
gregavrabic@gmail.com

Vrščaj, Anton
volilni okoliš Bela krajina
toni.vrscaj@ast-sistemi.si

Žiberna, Branko
volilni okoliš Gorenjska
branko.ziberna@ggd.si