Komisije in delovna telesa

TOC

Komisija Mladi in lovstvo

Področje dela: Komisija skrbi za aktivno in stalno sodelovanje z vrtci ter osnovnimi in srednjimi šolami v njihovem okolju. Odziva se na pobude in problematiko na področju stikov s šolami in vrtci. Spremlja delo znotraj komisije ustanovljene delovne skupine za dejavnosti na področju srednjega šolstva, ki načrtuje izvajanje lovskih krožkov. Izdaja plakate in različne publikacije (Teze dela z mladimi, Mladi in lovstvo 2013 …), pripravlja anketo o dejavnostih lovskih družin na področju stikov z osnovnimi šolami in vrtci, vsako leto objavi literarni razpis za osnovne šole, pripravlja pa tudi razpise za usposobljene članice, ki organizirajo lovske tabore za šolske otroke. S projekti, kot so karte Črni Peter, se želi približati mladim.

Kontakt:
Vlado Kovačič
kovacic.vladimir@siol.net

Predsednik komisije:
Vlado Kovačič

Podpredsednik komisije:
Davo Karničar

Drugi člani komisije:

 • Alojz Albreht
 • Franc Avberšek
 • mag. Dolores Čarga
 • Marko Gorše
 • mag. Marko Mali
 • Jože Seršen
 • Drago Vešner

Komisija za finančno in gospodarsko področje

Področje dela: Komisija upravlja z nepremičninami in premičninami, ki so v lasti LZS. Išče gospodarne rešitve pri ravnanju z obstoječimi nepremičninami in premičninami ter išče nove rešitve na tem področju, če se za to pojavijo potrebe. Pomemben segment njenega dela je gospodarjenje s finančnimi sredstvi, to je prispevki članic in članov LZS, ki so glavni prihodek LZS. Pri tem je pomembno, da so vsebine dela LZS optimalno usklajene in da je sprejet dogovor, kako ravnati s finančnimi sredstvi. Poleg potrebne koordinacije med nosilci porabe je delo komisije tudi skrb za pravilni finančni pretok sredstev. Komisija pripravlja ustrezne predloge sklepov, ki jih posreduje upravnemu odboru v presojo in potrditev, nato pa spremlja uresničitev posameznih sklepov in skrbi, da vse poteka znotraj dogovorjenih vsebin LZS.

Kontakt:
Anton Lukančič
tonejc@siol.net

Predsednik komisije:
Anton Lukančič

Podpredsednik komisije:
Avgust Bučar

Drugi člani komisije:

 • Anton Bensa
 • Maksimilijan Lešnik
 • Bojan Papič
 • Peter Primc
 • Damjan Us

Komisija za izobraževanje

Področje dela: Komisija v prvi vrsti skrbi za nemoten potek temeljnega izobraževanja v lovstvu – izobraževanja za lovce. Druga prednostna naloga je izobraževanje za lovske čuvaje. Komisija potrjuje razpise za izvedbo teh izobraževanj in bdi nad predavateljskimi aktivi usposobljenih članic. Komisija skrbi tudi za druga izobraževanja v lovstvu. Poleg temeljnih nalog skrbi še za pripravo in tisk brošur in zloženk, namenjenih posameznim segmentom izobraževanja, ter za izdajanje izobraževalnih videoposnetkov.

Kontakt:
Lovska zveza Slovenije
lzs@lovska-zveza.si

Predsednik komisije:
mag. Branko Lotrič

Podpredsednik komisije:
Igor Simšič

Drugi člani komisije:

 • Frančišek Koščak
 • Štefan Nemec
 • Liljana Šurlan
 • Milan Velkovrh

Komisija za lovski informacijski sistem

Področje dela: Komisija pripravlja vizijo razvoja spletne aplikacije Lisjak in spletne strani LZS, skrbi za njun razvoj in spremlja njuno delovanje. Skrbi za izdajo naročil izvajalcu programskih rešitev in prek administratorja preverja ustreznost izvedbe. V sodelovanju z administratorjem odloča o posodobitvah in dopolnitvah aplikacije in spletne strani, sodeluje pri imenovanju glavnega in pomožnih administratorjev ter določi njihovo področje dejavnosti. Pripravlja vsebinski in finančni načrt za vsako koledarsko leto, upravnemu odboru poroča o izvajanju vsebinskega in finančnega načrta za minulo leto ter prek administratorja pripravlja različna poročila in analize za strokovno službo in funkcionarje LZS.

Kontakt:
Samo Vončina
samo.voncina@gmail.com

Predsednik komisije:
Samo Vončina

Podpredsednica komisije:
Katka Kovačec

Glavni administrator lovskega informacijskega sistema:
Jože Samec

Drugi člani komisije:

 • Jože Matekovič
 • Miha Pavčič
 • Vedran Prodan
 • Janko Troha

Komisija za lovsko kinologijo

Področje dela: Komisija skrbi za razvoj slovenske lovske kinologije. Na državnem nivoju ureja financiranje in usklajuje strokovno-organizacijske kinološke zadeve s KZS in lovskokinološkimi društvi. Tesno sodeluje z območnimi lovskokinološkimi društvi in predstavlja našo lovskokinološko dejavnost v tujini. V okviru komisije deluje tudi podkomisija za spremljanje dela vodnikov usposobljenih lovskih psov za delo po krvni sledi.

Kontakt:
Janez Šumak
janez.sumak@gmail.com

Predsednik komisije:
Janez Šumak

Podpredsednik komisije:
Radoš Burnik

Drugi člani komisije:

 • Milan Burič
 • Ervin Feregotto
 • Anton Šuklje
 • Iztok Trček
 • Branko Tucovič
 • Franc Turnšek

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi

Področje dela: Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi skrbi za ohranjanje lovske kulture in obveščanje o pomenu odnosov z javnostmi za članice LZS. Razpisuje javni poziv Lovska kultura, ki dodeljuje pomoč kulturnim skupinam in posameznikom, delujočim na področju lovske kulture. Pomaga pri organizaciji vsakoletnih srečanj lovskih pevskih zborov in skupin lovskih rogistov ter je soorganizatorica vsakoletnega dobrodelnega koncerta, na katerem sodelujejo skupine in posamezniki, delujoči na področju, ki je v obsegu komisije. V sodelovanju z usposobljenimi članicami izvaja različna izobraževanja s področja lovske kulture in odnosov z javnostmi ter organizira kulturne dogodke.

Kontakt:
Franc Kene
kene@siol.net

Predsednik komisije:
Franc Kene

Podpredsednik komisije:
Rudolf  Slogovič

Drugi člani komisije:

 • Marino Dobrinja
 • Bojan Jerman
 • Franc Slodnjak
 • Milan Tepej

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Področje dela: Komisija skrbi za razvoj lovskega strelstva, pripravlja predloge za spremembe in dopolnitve Pravilnika o lovskem strelstvu LZS, nudi ustrezno strokovno pomoč LD in območnim LZ na področju lovskega strelstva ter zagotavlja potrebne razlage pravilnika. Zadolžena je za strokovno izpopolnjevanje lovcev na področju lovskega strelstva, določa merila in pogoje za naziv mojster strelec ter vodi evidenco o izdanih znakih. Izbere organizatorje tekmovanj v vseh lovskih strelskih disciplinah ter sprejema in verificira videz, velikost in mere tarč. Imenuje selektorja, ki skrbi za sestavo in pripravo strelske ekipe, ki LZS zastopa na mednarodnih tekmovanjih. Sodeluje na strokovnih posvetovanjih in drugih oblikah strokovnega sodelovanja med LZS in državnimi organi.

Kontakt:
Lovska zveza Slovenije
lzs@lovska-zveza.si

Predsednik komisije:
Bojan Breitenberger

Podpredsednik komisije:
Anton Koprivšek

Drugi člani komisije:

 • Matija Janc
 • Janez Pečarič
 • Primož Turnšek
 • Dušan Urankar

Komisija za mednarodne odnose

Področje dela: Komisija zagotavlja tekoče mednarodno sodelovanje z naslednjimi mednarodnimi organizacijami, katerih članica je LZS: z Združenjem zvez za lov in varstvo divjadi v Evropski uniji (FACE), Mednarodnim svetom za lovstvo in ohranjanje divjadi (CIC) in Delovno skupnostjo lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora. Komisija je dejavna tudi na področju dvostranskega sodelovanja z regionalnimi in nacionalnimi lovskimi zvezami sosednjih držav.

Kontakt:
Franc Golija
alpmetal@siol.net

Predsednik komisije:
Franc Golija

Podpredsednik komisije:
Toni Vrščaj

Drugi člani komisije:

 • Franc Jakljevič
 • Janez Logar
 • Miloš Medved
 • Fabio Steffe
 • Srečko Žerjav

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja

Področje dela: Komisija pripravlja ali sodeluje pri pripravi Pravil LZS ter vseh drugih internih aktov zveze. V odnosu do države spremlja pripravo zakonov in drugih predpisov ter v zakonodajnem postopku oziroma v postopku sprejemanja podzakonskih aktov skuša s svojim pripombami in predlogi vplivati na njihovo vsebino. Za potrebe LZS, njenih organov in v določenih primerih tudi strokovne službe razlaga veljavne predpise in interne akte LZS. Če vsebina ne sodi v pristojnost strokovne službe, komisija nudi strokovno pravno pomoč (v dopuščenem obsegu) v posameznih primerih tudi članicam LZS, torej posameznim lovskim družinam. Posameznikom, torej članom lovskih družin, pa komisija v konkretnih zadevah nudi strokovno pravno pomoč (v dopuščenem in omejenem obsegu) le v primerih, ko gre za rešitev širšega pravnega vprašanja, ki je pomembno za delovanje lovskih organizacij.

Kontakt:
Goran Šuler
goran.suler@gov.si

Predsednik komisije:
mag. Stanislav Bele

Podpredsednik komisije:
Goran Šuler

Drugi člani komisije:

 • Bojan Košir
 • Nataša Oven
 • Lambert Pate
 • Niko Šuštarič
 • Danijel Vehar
 • Igor Zadravec

Komisija za priznanja in odlikovanja 

Področje dela: Komisija redno pregleduje prispele predloge za podelitev lovskih priznanj in odlikovanj. Temeljni akt za to delo je Pravilnik o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj. Komisija tudi sprotno pregleduje ugovore predlagateljic na zavrnitev predlaganih odlikovanj. Na področju podeljevanja plaket za lovsko kulturo tesno sodeluje s Komisijo za lovsko kulturo in odnose z javnostmi, saj je pri teh priznanjih njeno mnenje odločilno.

Kontakt:
Milan Velkovrh
milan.velkovrh@siol.net

Predsednik komisije:
Milan Velkovrh

Podpredsednik komisije:
Stanko Štimac

Drugi člani komisije:

 • Stanislav Gabrijel
 • Franc Krivec
 • Pavel Steblovnik

Komisija za upravljanje z divjadjo

Področje dela: Glavnina dejavnosti članov komisije je usmerjena v strokovno delovanje, oblikovanje stališč in opredeljevanje do vseh vprašanj s področja upravljanja divjadi, še zlasti z namenom podpore vodstvu in strokovnim službam LZS pri argumentaciji stališč LZS, povezanih z upravljanjem z divjadjo in načrtovanjem ter pri razgovorih in pogajanjih s predstavniki državnih institucij. Zelo pomembno poslanstvo članov komisije je angažiranje na področju informiranja in izobraževanja članstva LZS ter širše javnosti na vseh področjih, povezanih z upravljanjem s populacijami divjadi in lovstvom kot družbeno pomembno dejavnostjo. Eno bistvenih področij dela je sodelovanje z znanstvenoraziskovalnimi institucijami oz. ustvarjanje pogojev za sistematične raziskave s področja ekologije in upravljanja divjadi ter oblikovanje prioritet le-teh.

Kontakt:
doc. dr. Boštjan Pokorny
bostjan.pokorny@erico.si

Predsednik komisije:
doc. dr. Boštjan Pokorny

Podpredsednik komisije:
Boštjan Plaznik

Drugi člani komisije:

 • Bogomir Hlebš
 • Valter Horn
 • prof. dr. Ivan Kos
 • Peter Kovačec
 • Vojko Lazar
 • Kazimir Saksida
 • Dušan Žižek

Strokovno-znanstveni svet

Področje dela: Svet skrbi za prenos novega znanja v lovsko in tudi širšo javnost v slovenskem prostoru. Skrbi za strokovni del organizacije Slovenskega lovskega dneva ter pripravlja in izdaja Zlatorogov zbornik, strokovno-znanstveno revijo LZS. Preostalim delovnim telesom LZS in posameznikom podaja svoja mnenja glede strokovnih oziroma znanstvenih vprašanj, povezanih z lovsko tematiko.

Kontakt:
prof. dr. Ivan Kos
ivan.kos@bf.uni-lj.si

Predsednik sveta:
prof. dr. Ivan Kos

Drugi člani sveta:

 • prof. dr. Rajko Bernik
 • dr. Miran Čas
 • dr. Romana Erhatič Širnik
 • doc. dr. Klemen Jerina
 • doc. dr. Boštjan Pokorny
 • dr. Hubert Potočnik
 • dr. Ida Jelenko Turinek
 • doc. dr. Gorazd Vengušt

Uredniški odbor LZS za založništvo

Področje dela: Uredniški odbor se ukvarja z izdajanjem glasila Lovec ter izdajanjem knjig dveh knjižnih zbirk: Zlatorogove knjižnice in Strokovne knjižnice. V skladu s Pravilnikom dela Uredniškega odbora LZS za založništvo (glasila Lovec in knjižnih edicij) uredništvo sprejema politiko dela na tem področju in potrjuje prispevke za objavo. Uredniški odbor, predvsem odgovorni urednik založništva, ugotavlja strokovno ustreznost in primernost ter smotrnost izdaje predloženih avtorskih del. Uredništvo izvaja tudi vse aktivnosti na področju knjižnega programa (predlaga oziroma izbira tematiko knjige in po potrditvi predloga na upravnem odboru spremlja vse aktivnosti do izdaje knjige). Operativno-strokovna dela vse do izdaje glasila oziroma knjižnih edicij opravljata odgovorni urednik in tajnica uredništva.

Kontakt:
dr. Arpad Köveš
arpad.koves@guest.arnes.si

Predsednik odbora:
dr. Arpad Köveš

Odgovorni urednik:
Boris Leskovic

Drugi člani odbora:

 • Bojan Avbar
 • Franc Černigoj
 • Edvard Lenarčič
 • doc. dr. Boštjan Pokorny
 • Branko Vasa