Poslanstvo in vizija

Poslanstvo LZS je okvir delovanja naše organizacije; je smisel našega obstoja in naše glavno vodilo. Za uresničevanje poslanstva pa je pomembna dobra vizija. Delovanje brez nje prej ali slej postane delovanje brez smisla, usmeritve in lahko celo brez učinka. V LZS se zavedamo pomena dobre vizije, zato smo določili jasne cilje, kaj želimo z našo organizacijo doseči.

Poslanstvo

LZS je krovna lovska organizacija, ki v svojem temeljnem poslanstvu – varstvu narave in okolja ter trajnostnem upravljanju z divjadjo – povezuje več kot 20.000 slovenskih lovcev.

Naravo moramo spoštovati, če jo želimo ohraniti za naslednje rodove. Lovci smo v prvi vrsti naravovarstveniki in zato trdni zagovorniki sonaravnega kmetovanja in trajnostne rabe gozdov. Sonaravno gospodarjenje v gozdovih in sonaravno kmetovanje sta temeljna pogoja za zdravje krajine ter s tem za trajni obstoj divjadi. Lovci si želimo ohraniti trajnost vseh vrst divjadi, zato si, združeni pod okriljem LZS, prizadevamo za ohranitev sonaravnega okolja in izboljšanje življenjskega prostora živalskih in rastlinskih vrst, posledično pa tudi za ohranitev in izboljšanje zdravega življenjskega okolja ljudi in za trajnost vsega življenja.

Lovci spoštujemo načelo trajnostne rabe narave, kar pomeni, da lahko iz narave jemljemo le to in toliko, da s tem ne ogrozimo obstoja nobene vrste. Tako je naše poslanstvo trajnostno upravljanje z divjadjo v pomenu razumne rabe le-te kot obnovljivega naravnega vira. Da bi ohranili prostoživeče divje živali oziroma divjad, moramo predvsem ohraniti in varovati njen življenjski prostor, ki je v lasti upravljanja drugih. Zato pri LZS intenzivno sodelujemo s souporabniki prostora. Pravzaprav lovci sodelujemo z vsemi, še posebno z lastniki zemljišč pri odpravljanju škode, ki jo povzroča divjad. Škodo poskušamo odpraviti z delom, če pa to ni mogoče, jo finančno nadomestimo. Ker se zavzemamo za naravo in življenje v njej, smo velikokrat pobudniki ali pa se redno udeležujemo različnih čistilnih akcij, sodelujemo pa tudi povsod in vsakokrat, ko s svojimi izkušnjami lahko pomagamo ohranjati naravo. Na vsakem koraku se trudimo ozaveščati o pomenu varstva narave, ob vsaki priložnosti opozarjamo na škodljiv odnos posameznikov do narave in divjadi ter smo tisti, ki si želimo čut odgovornosti do narave privzgojiti tudi mladim.

Prostoživeče živali so sestavni in neločljivi del narave. Zato sta divjad in njeno varstvo v največji meri odvisna od razmer v njej, lov mora biti podrejen razmeram, ekonomski učinki pa morajo biti podrejeni naravovarstvenim načelom. Divjadi ne ogroža lov, pač pa jo ogrožajo in uničujejo spremembe krajine in pohlep po dobičku. Lovci so odgovorni, da so vrste divjadi in njihovo število v ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi.

Lovci torej nismo zgolj lovci – združeni varujemo naravo in ohranjamo življenje v njej!

LZS kot krovna slovenska lovska organizacija v prvi vrsti skrbi za umeščanje lovstva v širšo družbo, oblikuje skupne lovske interese in jih tudi uveljavlja, povezuje in obvešča člane, zagotavlja pomoč in podporo pri varovanju narave in upravljanju z loviščem in divjadjo, opravlja zakonsko predpisane naloge in si v vseh pogledih prizadeva delovati učinkovito, pregledno in uspešno. Opravlja tudi pomembno kulturno in izobraževalno poslanstvo, skrbi za lovsko kinologijo, sodeluje pri številnih znanstvenih raziskavah ter izdaja strokovne publikacije in glasilo Lovec.

Vizija

Vse okoli nas se spreminja in ker želimo uspešno slediti spremembam, se nenehno prilagajamo zahtevam časa. Kot organizacija rastemo, se spreminjamo in stremimo k izboljšavam na vseh področjih. Zato posodabljamo tudi vizijo slovenske lovske organizacije. Ob uresničitvi ciljev bomo do leta 2016 znova postali enakovreden in spoštovan partner na področju lovskoupravljavskega načrtovanja. V širši javnosti bomo bolj prepoznavni kot naravovarstvena organizacija in zaradi svoje dejavnosti v očeh javnosti še bolj spoštovani. Poznali nas bodo kot organizacijo, ki vse svoje odločitve sprejema na strokovnih in znanstvenih izhodiščih, kot organizacijo, ki si nenehno prizadeva postati še preglednejša, učinkovitejša in uspešnejša v svojem delovanju.

Smo lovska organizacija z več kot 100-letno tradicijo, ki je uspešno sledila spremembam časa in si v mednarodnem prostoru zgradila izjemno spoštovanje. Zato tudi v prihodnost zremo z optimizmom.

Vizija_LZS_2013–2016.ppt