SloWolf

Prvi obsežen projekt o volku v Sloveniji, imenovan SloWolf, se je začel 1. januarja 2010 in končal 31. decembra 2013. Njegovi cilji so bili dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi. Izvajalci projekta so bili: Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum. Projekt je vodila Skupina za ekologijo živali, ki deluje na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Volkovi spadajo med najbolj razširjene sesalce na svetu; so izrazito teritorialne živali, živijo v tropih in potrebujejo velik življenjski prostor. Člani tropa sodelujejo pri lovu, razmnoževanju in varovanju teritorija. V Sloveniji so volkovi del širše dinarsko-balkanske populacije in predstavljajo njen severozahodni del. Mnogo pomembnih podrobnosti, kot so število živali v povprečnem tropu ter število tropov in velikosti njihovih teritorijev pri nas, še nismo poznali.

V času trajanja projekta so odlovili in s pomočjo radiotelemetričnih ovratnic spremljali sedem volkov. LZS je pri projektu sodelovala z organizacijo strokovnih predavanj o biologiji volka, slovenski lovci pa so se udeleževali terenskih raziskovanj, t. i. zimskega sledenja volkov v snegu. To je eden izmed pomembnih delov celovitega stanja populacije volka v Sloveniji. S pomočjo iskanja sledov v snegu so raziskovalci ugotavljali število volkov v posameznem teritorialnem tropu in pridobivali vzorce za genetske raziskave (dlaka, iztrebki, zmrznjen urin, slina na ostankih plena). Z analizo vzorcev so raziskovalci dobili prvo natančno in objektivno oceno številčnosti pri nas.

Štiriletni interdisciplinarni projekt o volku na slovenskih tleh je prinesel ogromno novega znanja, izkušenj in dobrih praks s področja varstva in upravljanja volka. Zdaj je o volku, njegovem življenjskem okolju, odnosu do drugih vrst in odnosu človeka do volka v Sloveniji znanega veliko več kot ob začetku projekta. Izvajalci projekta skrbijo, da rezultati projekta SloWolf služijo za ohranitev in varstvo volkov tudi po končanem projektu in da dejavnosti, ki so se začele med trajanjem projekta, postanejo redna praksa pri upravljanju in varovanju volka v Sloveniji.

Več lahko preberete na spletni strani projekta SloWolf:
www.volkovi.si